คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 7997/2564 เรื่อง มอบหมายให้ผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กรณีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้