คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4379/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา