คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4377/2564 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน