คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3767/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการบดีปฏิบัติการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา