คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3766/2564 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดีรักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีกำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

PDF Embedder requires a url attribute 3766