ขั้นตอนการจัดทำเอกสารจัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 100,000-500,000 (กรณีวัสดุ)