หมวดหมู่ รายงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)และตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา