งานเลขานุการ

นางชัชชญา ถูกจิตร

ตำแหน่ง หัวหน้างานเลขานุการ

E-mail : suttikran.kh@up.ac.th

โทร. 1080

นางสนธยา บรรเทิง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : sonthaya.ba@up.ac.th

โทร. 1088

นางสาวน้ำฝน รัตนพระ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : namphon.ra@up.ac.th

โทร. 1082

นางสาวเขมิกา งามจิตร

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

E-mail : khemika.ng@up.ac.th

โทร. 1083

นายณัฐพงษ์ ฟองมณี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : natthaphong.fo@up.ac.th

โทร. 1088

นางสาววิภาวรรณ สุคันโธ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : wipawan.su@up.ac.th

โทร. 3066