งานเลขานุการ

นางสนธยา บรรเทิง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : sonthaya.ba@up.ac.th

โทร. 1088

นางสาวศิรินีย์ เนาว์แก้ว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : sirinee.na@up.ac.th

โทร. 1004

นางสาวน้ำฝน รัตนพระ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : namphon.ra@up.ac.th

โทร. 1082

นางสาวเขมิกา งามจิต

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

E-mail : khemika.ng@up.ac.th

โทร. 1083

นางชัชชญา ถูกจิตร

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

E-mail : chadchaya.th@up.ac.th

โทร. 1080

นางสาวปวีณา มูลสวัสดิ์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

E-mail : paweena.mo@up.ac.th

โทร. 1001

นายณัฐพงษ์ ฟองมณี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : natthaphong.fo@up.ac.th

โทร. 1088

นางสาววิภาวรรณ สุคันโธ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : wipawan.su@up.ac.th

โทร. 3066