งานประสานภารกิจอธิการบดี

นางสาวธิดารัตน์ เวียงคำ

ตำแหน่ง หัวหน้างานประสานภารกิจอธิการบดี

E-mail : thidarat.wi@up.ac.th

โทร. 1099