ข่าวกิจกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการบริหารงานในวาระที่สอง ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2566