ถาม-ตอบ

คำถาม

ตอบ : คณะฯ สามารถหาราคามาตรฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้ที่ เว็ปไซด์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม https://www.mdes.go.th/service?a=29

ตอบ : จะต้องเป็นกรณีเร่งด่วน ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการจริง ๆ เช่น รถยนต์ของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด รถยางแตก เป็นเหตุให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ จึงดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรค 2 และให้เจ้าหน้าที่พัสดุรีบดำเนินการจัดทำเอกสารซื้อจ้างตามภายใน 5 วันทำการ (มพ.กค01 และ มพ.กค04)

ตอบ : สามารถซ่อมได้ โดยให้พิจารณาจากความคุ้มค่าก่อน
โดยใช้เงินหมวดค่าใช้สอย

ตอบ : หากผู้ขายไม่สามารถจัดส่งของให้ตรงกับที่ได้เสนอราคาได้ เนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม ให้รีบทำหนังสือแจ้ง ก่อนที่สัญญาจะครบกำหนด และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ตรงในสัญญาได้ เพื่อที่จะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อจะได้ทำบันทึกต่อท้ายสัญญา ต่อไป