แผนครุภัณฑ์ จัดซื้อเกิน 100,000 บาท สิ่งก่อสร้าง 2,000,000 บาท