แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)