เอกสารแนบท้ายการขอเพิ่มรายการวัสดุในโปรแกรม AX วัสดุประเภทอื่นๆ (นอกเหนือจาก วัสดุวิทยาศาสตร์/วัสดุสารเคมี)_V.4.1