สำนักงานอธิการบดี สืบสานประเพณีไทย “รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา” เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2564

เมื่อวัน 20 เมษายน 2564 นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำบุคลากรเข้ารดน้ำดำหัว รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และร่วมสืบสานประเพณีไทย พร้อมรับพรจากท่านอธิการบดี และคณะผู้บริหาร เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต