สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หัวข้อ “ความก้าวหน้าของพนักงานสายสนับสนุน” ในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 การ

  • สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หัวข้อ “ความก้าวหน้าของพนักงานสายสนับสนุน” ในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพื่อให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งนำโดยนายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ ณ ห้องประชุม Waterside โรงแรมเอ็มทู โฮเทล วอเตอร์ไซด์ จังหวัดพะเยา