สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ นำโดย นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและทรัพย์สิน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้