สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์

สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ นำโดย นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและทรัพย์สิน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ในหน่วยงาน/ส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การอุท่ธรณ์ กรณีศึกษา และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 5 รวมทั้งการปฎิบัติตามนโยบายของรัฐ สามารถนำไปใช้ในเชิงปฎิบัติได้ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา