สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2565

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดย นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ให้ความสำคัญถึงการสร้างเครือข่าย ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/หัวหน้าหน่วย รวมทั้งหัวหน้าสำนักงานในส่วนงานต่างๆ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงได้ชี้แจงเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา