รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-30 มีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน