มพ.กค.02-2(2) กรณีแต่งตั้งคณกรรมการ จำนวน 3 ท่าน วงเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (50,000-500,000)