ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ชูชาติ กีฬาแปง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว