ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว