บุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ หัวข้อบรรยาย “การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมด้วยความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างให้ปลอดภัย”

วันที่ 17 มกราคม 2567 นายอานนท์ณัฎฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ หัวข้อบรรยาย “การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมด้วยความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างให้ปลอดภัย” ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อปลูกจิตสำนึกบุคลากรในองค์กรให้มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

2. เพื่อปลูกฝังรากฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง และมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม App จัดซื้อจัดจ้างไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีคุณลักษณะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม