งานออกแบบและก่อสร้าง

นายปิยะภัทร ไวทยกุล

ตำแหน่ง หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

E-mail : piyaphat.va@up.ac.th

โทร. 1071

นายภิรมย์ศักดิ์ บุญปั๋น

ตำแหน่ง วิศวกร

E-mail : piromsak.bo@up.ac.th

โทร. 1071

นายธัชกร พุทธวงค์

ตำแหน่ง วิศวกร

E-mail : tutchakorn.pu@up.ac.th

โทร. 1071

นางสาวประภาพร งามจิต

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : prapaporn.ng@up.ac.th

โทร. 1071