งานพัสดุ

นายณัฐวุฒิ เมืองมา

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ

E-mail : nattawut.mu@up.ac.th

โทร. 1032

นางสาวอัญชุลี พรหมจรรย์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

E-mail : unchulee.pr@up.ac.th

โทร. 1031

นางสาวสุธารี ทองกันทา

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

E-mail : sutharee.th@up.ac.th

โทร. 1030

นางนิรชา เตชะกุลวิโรจน์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

E-mail : niracha.wi@up.ac.th

โทร. 1031

นายพงศ์ศิริ เดชมนต์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

E-mail : phongsiri.de@up.ac.th

โทร. 1030

นายวีระวุฒิ คำประกาศิตกุล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : weerawut.ka@up.ac.th

โทร. 1030