คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1176/2565 เรื่อง ให้ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย พ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม