คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 691/2565 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน