คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6775/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์) ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา