คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3765/2564 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564