คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๔๔๖๕/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดี และช่วยกำกับกูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี