คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมติดตามการดำเนินงานภาพรวม กอง ศูนย์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 2/2564

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมติดตามการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุม ติดตามการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 2/2564 โดยมี รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ และหัวหน้างาน ร่วมประชุมติดตามการดำเนินในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยครั้งนี้มีการนำเสนอของ 3 กอง คือ กองอาคารสถานที่ กองการเจ้าหน้าที่ และกองแผนงาน กองอาคารสถานที่ ได้นำเสนอและรายงานการดำเนินการเรื่อง UP GREEN office การบริหารจัดการน้ำ การปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ ได้นำเสนอและรายงานอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา การพัฒนาและจัดทำ Smart data base รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บข้อมูลและให้บริการบุคลากรมหาวิทยาลัย เช่น ระบบ “มพ.พร้อม”, HR Smart เป็นต้น กองแผนงาน ได้นำเสนอและรายงานการดำเนินการเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ ผลการประเมิน ITA มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 และการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) การจัดประชุมรายงานการดำเนินงานภาพรวม กอง ศูนย์ ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ของมหาวิทยาลัยพะเยานั้น ผู้บริหารมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับนำไปพัฒนาและกำหนดทิศทางการดำเนินของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันต่อไป