ขั้นตอนการจัดทำเอกสารจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 100,000 (กรณีครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)